PROGRAM KEMPEN ‘PASAR TANI BERSIH’PENGENALAN KEMPEN 

Perlaksanaan kempen Pasar Tani Bersih adalah seiring dengan hasrat dan harapan YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani semasa lawatan kerja keIbu Pejabat FAMA.

SLOGAN KEMPEN

Bagi meningkatkan kesedaran dan penghayatan kempen Pasar Tani Bersih, "KEBERSIHAN PASAR TANI BERMULA DIGERAI ANDA" 
di pilih sebagai slogan untuk digunakan sepanjang kempen dilaksanakan
 
OBJEKTIF KEMPEN
  • Mempertingkatkan tahap kebersihan dan nilai estetika sesebuah Pasar Tani
  • Meningkatkatkan sahsiah diri dan kesedaran usahawan terhadap kepentingan kebersihan tapak dan keselamatan makanan
  • memastikan pengguna mendapat produk Agromakanan yang bersih dan selamat serta membeli belah dalam persekitaran selesa dan kondusif